מהו מס שבח?

על פי החוק בישראל מי שמוכר זכות במקרקעין מחויב בתשלום מס שבח מקרקעין לרשויות המס. מס שבח מעוגן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) אשר קובע כי על מוכר במקרה של עסקה בנכס מקרקעין לשלם מס של 25% מרווחי ההון שצבר על הנכס. ההון הצבור אשר קובע לצורך חישוב מס השבח מתייחס לעליית שווי הנכס הנמכר מהיום שבו רכש את הנכס ועד ליום מכירתו בניכוי הוצאות ופחת. בשנת 2014 נערכו שינויים ניכרים מאוד בחוק ולמעשה, צומצמו היקף הפטורים הניתנים בייחוד לבעלי יותר מדירת מגורים אחת. בשורות הבאות נגדיר מהו מס שבח, כיצד הוא מחושב והאם עדיין ניתן קבל ממנו פטור.

מהו מס שבח ועל מה הוא חל?

מס שבח מקרקעין הוא מס המשולם על רווח ההון במכירת דירה או נכס מקרקעין אחר. אותו רווח הון, או ״שבח״ מחושב כהפרש בין מחיר מכירת נכס המקרקעין למחיר קניית הנכס בצמוד למדד. בעת חישוב רווח ההון חשוב לזכור לקזז את הוצאות הרכישה והשבחת הנכס. בין ההוצאות הללו ניתן למנות את שכר טרחת עורכי הדין, תשלום דמי תיווך למתווך, מס רכישה ומיסים אחרים ששולמו בגין הנכס, הוצאות שיפוץ, הוצאות ריבית המשכנתא, פחת וכיו״ב. על הסכום המחושב של השבח יחויב המוכר במס בשיעור של 25%. אם קרה שמהחישוב השבח עולה כי לא נוצר רווח הון, הרי שאין צורך לשלם מס שבח במסגרת עסקת המכירה ואין צורך גם בפטור.

כיצד השתנו הפטורים הנהוגים ברפורמה של 2014?

בעבר, ללא תלות בכמות דירות המגורים שברשותו של בעל הנכס, ניתן היה למכור דירת מגורים אחת לארבע שנים ולזכות בפטור ממס שבח. ב-2014, שונה החוק ובוטל הפטור הגורף ממס שבח. במסגרת הרפורמה נקבע כי בעלים המחזיקים בדירת מגורים אחת יוכלו ליהנות מפטור מתשלום מס שבח אם הם מוכרים דירה לאחר שהחזיקו בה 18 חודשים לפחות. במצב שבו ברשות הבעלים מספר דירות מגורים, הם מחויבים בעת המכירה בתשלום מס שבח בשיעור של 25% על הרווח, גם אם עברו יותר מארבע שנים ממכירת דירה קודמת. במכירת דירה שנרכשה קודם לשינוי בחוק, הרווח מהדירה החייב במס שבח הוא הרווח היחסי החל מהשינוי לחוק ב-2014 ואילך. כלומר, התחשיב ייקח בחשבון שתי תקופות – האחת, תקופת הפטור שקדמה לרפורמה שעל הרווח היחסי בה לא ישולם מס שבח. והשנייה, הרווח היחסי במהלך התקופה שבה חל מס שבח ועל התקופה הזו הרווח יחוייב במס.

אילו פטורים נוספים קיימים ממס שבח? 

 • בפרויקטים של תמ"א 38/1 – על פי החוק ניתן פטור ממס שבח במכירת זכויות ברכוש משותף או זכויות בנייה שהתקבלו בתוכנית תמ"א 38/1. הפטור יחול לאחר בחינת זכויות הבנייה הנמכרות והתמורה המתקבלת. הפטור כפוף לעמידה בתנאים שונים הנוגעים למהותו של הפרויקט ובין היתר, האם התמורה לדיירים ניתנת בדרך של בנייה בהתאם לתוכנית או שמא בדרכים כדוגמת תשלום כספי וכן האם במסגרת הפרויקט המבנה יחוזק מפני רעידות אדמה ויעבור שיפוץ כללי תותקן מעלית, ייבנו מחסנים וחניות וכו׳.
 • בפרויקטים של תמ״א 38/2 – ככלל, לא חל הפטור על עסקאות אלה שכן מדובר בעסקת מכירה של דירה. יחד עם זאת, הפטור ממס שבח חל אם שטח הדירה החדשה לא גדול משטח הנכס המקורי בלמעלה מ-25 מ"ר, או שערכה של הדירה המתקבלת אינו גבוה משווי הנכס המקורי או מ-2 מיליון שקל (על פי הגבוה מהשניים).
 • דירה מירושה – במצב בו דירה יחידה הועברה בירושה קבלת הפטור נעשית על בסיס כך שהיורשים נכנסים לנעליו של המוריש. אילו נמצא שהמוריש היה מקבל פטור על המכירה, גם היורשים יקבלו פטור ממס שבח. במקרה כזה הפטור אינו גורע מזכותם של היורשים לקבל פטור רגיל של מכירת דירה בטווח של 18 חודשים.

 

מחפשים השקעה טובה בנדל"ן? בשביל זה אנחנו כאן!

צוות המומחים של PROPERTEAM עוזר לך להשקיע נכון בנדל"ן.

 

    

אופציות במקרקעין – כלי שלא נמצא מספיק בשימוש

לשימוש באופציות במקרקעין יש יתרונות רבים בתחום עסקאות הנדל״ן. באמצעות האופציה ניתן לדחות את רכישת הקרקע ותשלומי המס הנלווים. זאת, עד לסיום הבדיקות המקדמיות, בחינת כדאיות הפרויקט וכן לצורך השגת מימון נוסף, גיוס משקיעים או ארגון קבוצת רוכשים. יתרון נוסף של אופציות במקרקעין הוא קיבוע המחיר אשר מגן על בעל האופציה מפני הסיכון של עליית מחירי הנדל״ן בשוק ומעניק ליזם המוכר את האופציה התחייבות טובה להתקשרות בהסכם מכר וכן תשלום עבור האופציה עצמה אשר נשאר בידו. על אף היתרונות הגלומים בשימוש בכלי של אופציות במקרקעין, בפועל היקפי השימוש של קונסטלציה זו בישראל יחסית מצומצמים. בשורות הבאות נסביר את הפוטנציאל הגלום באופציות במקרקעין וכיצד יש להשתמש בהן.

מהו הסכם אופציה במקרקעין?

אופציה ניתנת במסגרת הסכם אופציה שהוא חוזה בין הצדדים המקנה לרוכש האופציה את הזכות לרכוש נכס מקרקעין תמורת מחיר מסוים במועד קבוע וזאת באמצעות מסירת הודעה בכתב על מימוש האופציה. בעבר, הסכמי אופציה במקרקעין נחשבו מבחינת דיני המס להסכמי מכירה לכל דבר ולכן הם חויבו במס ללא תלות בשאלה אם האופציה מומשה או לאו. 

מהו מקור הסדרי המס המיוחדים לאופציות במקרקעין?

בעקבות תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין אשר פורסם בשנת 2002 שונה אופן מיסוי עסקאות במקרקעין ובפרט, שונו חבויות המס הנוגעות לאופציות במקרקעין. בעקבות השאיפה לעודד ולייעל ביצוע עסקאות בנדל״ן תוקן חוק מיסוי מקרקעין כך שהוא קובע פטור ממס רכישה וממס שבח עבור עסקת האופציות. המנגנון דוחה למעשה את תשלומי המס במקרה של אופציה במקרקעין עד למימוש האופציה, שאז משולם מס גם על החלק היחסי הנוסף של האופציה. מעניק האופציה פטור ממס שבח אך הוא מחויב במס רווח הון או מס הכנסה כתלות בעיסוקו.

אופציה ייחודית – אילו אופציות פטורות ממס?

חוק מיסוי מקרקעין המתוקן קובע כי בהינתן תנאים מוגדרים אופציה במקרקעין יכולה להיחשב "אופציות ייחודית" ולהיות פטורה ממס שבח ומס רכישה. לצורך כך על העסקה לעמוד בתנאים הבאים:

 1. הסכם האופציה ייעשה בכתב – דרישה לחוזה חתום בין הצדדים.
 2. האופציה היא בלתי חוזרת – כלומר, מוכר האופציה מתחייב לכך שהוא אינו רשאי לחזור בו מהתחייבותו למכור לרוכש האופציה את הקרקע בתנאים הקבועים למשך כל תקופת האופציה.
 3. האופציה היא זכות עבירה – הרוכש את האופציה יכול להעבירה ללא הגבלה ובהתאם לתנאים הקבועים בהסכם האופציה.
 4. תקופה מקסימלית מצטברת שאינה עולה על 24 חודשים –  תקופת האופציה כולל הארכות לא תעלה על 24 חודשים מיום מתן האופציה לראשונה על ידי בעל הזכות במקרקעין.
 5. תמורה שאינה עולה על 5% משווי הזכות או מחיר המימוש – התמורה המשולמת למעניק האופציה אינה עולה על 5% משווי הזכות במקרקעין או מחיר המימוש הקבוע, לפי הגבוה ביניהם.
 6. היעדר חזקה – האופציה לא תהיה אופציה ייחודית אם ניתנה למחזיק האופציה או מי מטעמו חזקה במקרקעין במהלך תקופת האופציה.
 7. דיווח למנהל מיסוי מקרקעין – הודעה על מכירת האופציה צריכה להימסר למנהל בתוך 30 ימים מיום מתן האופציה, בהתאם לכללים שקבע.

אי עמידה באחד או יותר מתנאים אלה תהפוך את האופציה במקרקעין לאופציה שאינה ייחודית ולכן לא תזכה להטבות המיסוי המדוברות. במקרה כזה המוכר יחויב במס שבח והקונה במס רכישה.

 

שוקלים לרכוש נכס נדל"ן? בואו להתייעץ איתנו!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לכם מידע נוסף.

    

?כיצד ניתן להגדיל את אחוזי הבניה בקרקע

אחוזי בניה הם החלק היחסי מהקרקע אשר עליו מותר בפועל לבנות. זכויות הבניה נקבעות על פי ההיתר הניתן על ידי הוועדות לתכנון ובניה ועל בסיס תכניות בניין העיר החלות על השטח. על בסיס זכויות הבניה הקבועות שטרם נוצלו ניתן לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך קבלת היתר בניה. לאחוזי הבניה השלכות משמעותיות על רווחיותו של נכס נדל״ן להשקעה וככלל, נשאף למיצוי מיטבי וכן להגדלת אחוזי הבניה במידת הצורך. ניתן למקסם את השימוש בזכויות ואף להגדיל את אחוזי הבניה בקרקע באמצעות פניה לרשויות בערוצים המתאימים ובפרט באמצעות הגשת בקשות לשינוי תוכנית בניין עיר. בעסקאות רבות בנדל״ן אנשי מקצוע מתחום הנדל״ן ויזמי נדל״ן מנוסים בשטח יוכלו לקדם בצורה יעילה וחכמה את ההליכים הבירוקרטיים הסבוכים הכרוכים בהגדלת אחוזי הבניה.

מה המשמעות של אחוזי בניה בקרקע?

במסגרת הליכי הסדרת קרקעות בישראל נקבעו על שטחי המדינה תכניות ארציות, מחוזיות ומקומיות שמסדירות את הקרקע ואת הליכי התכנון והבניה גם בגבולות המגרש הפרטי. קביעה לגבי היקף אחוזי הבניה המותרת בקרקע היא אחת הדרכים החשובות העומדות לרשויות המדינה לווסת את הפעילות בתוך מקרקעין. אחוזי בנייה מותרים מחושבים כאחוז המותר לבניה מתוך כל השטח של המגרש. כלומר, היחס בין השטח הכולל לשטח עליו ניתן לבנות בפועל. היקפי הבנייה המותרים בכל שטח נקבעים בתכנית בניין עיר, כתנאי להוצאת היתר בניה באותו שטח.

כיצד מתבצע חישוב אחוזי הבניה?

חישוב אחוזי הבנייה מתייחס להיקף הבנייה ביחס לשטח המגרש שבו הבניה תתבצע. האחוזים המותרים לבניה נקבעים בתוכנית בניין עיר אשר חלה על המגרש. התכנית מפרטת את היקף השטחים המותרים לבניה הן במספרים והן באחוזי בניה. חישוב אחוזי הבנייה נעשה על היחס שבין היקף הבניה (בכלל הקומות) לשטחו של המגרש. לשם הדוגמה – אם בבעלותכם מגרש שגודלו 1,000 מ״ר ואחוזי הבנייה המותרים בו עומדים על 80% תוכלו לדוגמה לבנות בית שגודלו 800 מ"ר במבנה חד קומתי או לחלק את השטח הבנוי על פני כמה קומות. אם תבנו מבנה שזהו גודלו, משמע שניצלתם את מלוא זכויות הבניה שהיו קיימות על הקרקע.

מהם אחוזי הבנייה בקרקע שלכם?

אחוזי הבניה הם זכויות תכנונית ולכן לצורך בירור הזכות יש לבצע פניה יזומה אל מחלקת ההנדסה ברשות המקומית שבשטחה נמצאת הקרקע. חלק מהרשויות המקומיות מפעילות מערך מקוון של המידע התכנוני בשטחן ובמסגרתו ניתן לקבל את המידע הרלוונטי דרך אתר האינטרנט ובין היתר לבצע בירור נגיש ומהיר של אחוזי הבניה הקיימים לקרקע בזמן נתון, כולל פרטים אודות ייעוד הקרקע. אחוזי הבניה האפשריים בקרקע משפיעים באופן משמעותי על מידת הכדאיות של העסקה ולכן על מנת להבין את משמעותם ולבדוק אפשרויות להגדלה ומקסום מומלץ להתייעץ עם מומחים בתחום ההשקעות בנדל״ן.

האם ניתן להגדיל את אחוזי הבניה שנקבעו בקרקע?

זכויות בניה בקרקע הן זכויות תכנוניות הנובעות מהחלטות הוועדות לתכנון ובניה ומתבטאות בתוכניות המאושרות על המגרש. לעיתים ניתן להגדיל את אחוזי הבניה הקבועים בתוכניות קיימת באמצעות הוצאת היתרים לבניית ממ״ד או לסגירת מרפסת. על מנת להגדיל את אחוזי הבניה אף מעבר לקבוע בתוכנית החלה, יש צורך להגיש לוועדות המחוזית או המקומית תוכנית בניין עיר חדשה הכוללת גם את הגדלת זכויות הבניה בשטח. כאשר הקרקע נמצאת בהליכי השבחה כחלק מעסקת השקעה בנדל״ן, ניתן להיעזר באנשי מקצוע מתחום הנדל״ן או ביזמים בשטח שייקחו על עצמם את בירור פוטנציאל ההגדלה של אחוזי הבניה וקידום תוכנית בניין עיר חדשה שתכלול הגדלת אחוזי הבניה. 

חושבת להשקיע בנדל"ן? דברי איתנו!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק מידע נוסף.

    

מהי זכות ראשונים/קדימה במקרקעין?

״זכות ראשונים״ או ״זכות קדימה״ היא זכות במקרקעין אשר מקנה לבעל הזכות קדימות במצב של מכירת זכות בנכס. כאשר ישנה זכות ראשונים בנכס, בעל הנכס יהיה מחויב להציע את הנכס קודם כל לבעל זכות הראשונים לפני שיציע אותו למכירה לאחר. זכות קדימה בנכס עשויה להיווצר מכוח החוק או על פי הסכם בין הצדדים. לאחר רישומה של הזכות בטאבו, רשם המקרקעין אינו יכול להעביר זכות על המקרקעין אלא אם הוכח כי הוצעה קודם לבעל זכות הקדימה.

מה המשמעות של זכות ראשונים במקרקעין?

במקרה שבו ישנה זכות ראשונים לאדם הוא יקבל על פי החוק קדימות בעת מכירת הנכס. כלומר, הזכות מחייבת את המוכר של הנכס להציע אותו קודם כל, ולפני שהוא מציע אותו לכל קונה פוטנציאלי אחר, לבעל זכות הראשונים. למעשה, זכות הראשונים מקימה לבעליה זכות סירוב ראשונה – כלומר, רק במקרה שבו נעשתה פנייה מתאימה לבעל הזכות והוא ויתר על זכותו לרכוש את הנכס, בעל הנכס יהיה חופשי להציע אותו למכירה לצדדים שלישיים. זכות הראשונים נרשמת בטאבו ולאחר רישומה ניתן יהיה לבצע רישום העברות של זכות על הנכס אך ורק בכפוף להוכחה שניתנה לבעל זכות הראשונים האפשרות למימושה.

מי זכאי לזכות ראשונים במקרקעין?

נהוג לחלק את זכויות הראשונים לשני סוגים עיקריים – מכוח חוק או על פי הסכם:

 • זכויות ראשונים מכוח החוק:
 1. זכות קדימה בין בני זוג – חוק המקרקעין קובע כי במקרקעין בבעלות משותפת של בני זוג (משק חקלאי, עסק או דירת מגורים) בן זוג לא יהיה זכאי להעביר את חלקו במקרקעין לאחר אלא אם הציע אותו קודם לבן הזוג השני. זכות הראשונים במקרה הזה מגבילה את זכות הקניין של בן הזוג המעוניין למכור ומגנה על בן זוגו במקרה של פרידה בכך שמאפשרת להימנע מכניסת אדם זר לביתו או לעסקו.
 2. זכות קדימה בין יורשים – במקרקעין שהם משק חקלאי שעבר בירושה למספר יורשים, כל יורש שירצה להעביר את חלקו יהיה מחויב להציע אותו תחילה ליורש או היורשים האחרים. החוק מאפשר ליורשים ליהנות מזכות קדימה בלתי רשומה במשך שנתיים, ובהמשך, להוסיף וליהנות מהזכות במקרה שבו רשמו אותה כהלכה בטאבו. גם במקרה זה החוק מבקש להגן על זכותם של היורשים לשמור על שלמותו של המשק החקלאי שהועבר בירושה ולהימנע מכניסתם של רוכשים זרים לשטח.
 • זכות ראשונים מכוח הסכם – זכות שהצדדים הסכימו עליה בחוזה ביניהם. במקרה זה בעל מקרקעין, או בעל חלק במקרקעין משותפים, ירשום בטאבו זכות קדימה לגבי המקרקעין לטובת אדם אחר ומשעשה כן, לא יהיה זכאי להעבירם לאחר, אלא אם הציע אותם תחילה לבעל זכות הקדימה. הרישום נעשה על גבי שטר עליו חותמים כל אחד מהצדדים.

כיצד ניתן לממש את זכות הראשונים?

חוק המקרקעין קובע את הפרוצדורה הנדרשת לצורך מימוש זכות הראשונים:

 1. ההצעה לבעל זכות הקדימה תהיה בכתב ותישלח בדואר רשום. בהצעה יצוין המחיר הנדרש בעד המקרקעין המוצעים והעתק ממנה יישלח לרשם המקרקעין.
 2. בתוך 30 ימים מיום קבלת ההצעה בעל זכות הקדימה רשאי לשלם את המחיר הנדרש בהצעה כולל מיסים או להפקיד את התשלום בידי רשם המקרקעין. אם בעל הזכות עשה את אחד מאלה ייראו את הצדדים כאילו נכרת ביניהם חוזה. במקרה שבו הופקד התשלום הוא ישולם לבעל המקרקעין עם גמר העסקה.
 3. אם בעל זכות קדימה לא שילם או הפקיד את התשלום בתוך 30 ימים מיום קבלת ההצעה רואים אותו בתום המועד כמי שסירב לרכוש את המקרקעין.
 4. במקרה שבו בעל זכות הקדימה סירב להצעה לרכוש את המקרקעין בסכום שהוצע, בעל המקרקעין רשאי עד 6 חודשים מיום הסירוב להעביר את המקרקעין כרצונו ובלבד שהמחיר שיציע לקונה האחר לא יהיה נמוך מהמחיר שהוצע לבעל זכות הקדימה.
 5. אם בעל המקרקעין אכן העביר את זכויותיו תוך תקופה של 6 חודשים, תתבטל זכות הקדימה ותימחק מהמרשם אך אם לא העבירם תוך התקופה האמורה, הוא יצטרך להציע אותם שוב לבעל זכות הקדימה.

שוקלים לרכוש נכס נדל"ן? בואו להתייעץ איתנו!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לכם מידע נוסף.

    

זכות במקרקעין – מהי והאם היא ניתנת למכירה?

על פי הגדרתם בחוק, מקרקעין הם קרקע בישראל לרבות בתים, בנינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע. זכות במקרקעין מוגדרת כבעלות על מקרקעין או חכירת מקרקעין לתקופה העולה על 25 שנים. שאלת מכירת זכות במקרקעין מתעוררת לרוב בהקשרי חבויות המס וחוק מיסוי מקרקעין הוא שמגדיר את המושגים השונים הנוגעים לזכויות בקרקע ולמכירתן וכן לעצם שאלות החבות במס. מכירה של זכות במקרקעין מתאפשרת על פי החוק והיא עשויה להיעשות בתמורה או ללא תמורה. לצורכי מס שבח ומס רכישה מכירת זכות במקרקעין מוגדרת ככל הענקה של זכות במקרקעין, העברתה או ויתור עליה. בשורות הבאות נסביר אילו זכויות קיימות במקרקעין ומהי המשמעות של מכירתן.

זכות הבעלות

בעלות היא ככל הנראה הזכות הרחבה והמשמעותית ביותר על מקרקעין על פי חוק המקרקעין, הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם, ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה, בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם. בעל המקרקעין הוא למעשה בעל הקניין בהם והוא הרשום כבעלים החוקי על הנכס בטאבו או בכל מרשם מקובל אחר. זכות הבעלות כוללת זכויות מוגנות על פי
חוק להחזקה בנכס, לשימוש בו ולעשיית כל דבר וכל עסקה ובכך מקנה לבעליה את מירב האפשרויות ליהנות מהנכס.

זכות החכירה

זכות החכירה אמנם אינה חזקה כזכות הבעלות אך מאפשרת החזקה ממושכת מאוד על המקרקעין בדרך כלל לטווח של 49 או 99 שנים תמורת תשלום דמי חכירה לבעלים. לרוב, זכות החכירה לדורות ניתנת על קרקעות בבעלות המדינה, רשות הפיתוח או מנהל מקרקעי ישראל, כדוגמת מושבים וקיבוצים. לחוכרים במצבים אלה ניתנה זכות חכירה ל-49 שנה ואופציה להארכה ל-49 שנים נוספות.
זכות החכירה רשומה בטאבו, כאשר המדינה או רשות אחרת רשומה כבעלים והחוכר רשום כבעל זכות חכירה בנכס. חכירה לתקופה של מעל 25 שנים נחשבת על פי חוק ל-״חכירה לדורות״ וכוללת זכויות נרחבות למדי על המקרקעין ובין היתר, זכות לרישום משכנתא על הנכס, מתן זיקת הנאה במקרקעין או השכרתם לצד שלישי.

מהי מכירת זכות במקרקעין?

הגדרת מכירה של זכות במקרקעין חשובה במיוחד לעניין חבות במס. חוק מיסוי מקרקעין קובע את חבויות המס הקמות במסגרת מכירתה של זכות במקרקעין. על פי ההגדרה הקבועה בחוק מכירת זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, היא כל הענקה של זכות במקרקעין, העברתה או ויתור עליה.
 הענקה – יצירת זכות חדשה. למשל כאשר המדינה מעניקה זכויות בנייה.
 העברה – מצב שבו לאדם זכות מסוימת בקרקע והוא מעביר את זכותו לאחר.
 ויתור – ויתור על קבלת זכות שניתנה במקרקעין כדוגמת זכויות בנייה.

החוק קבע כי העברה בירושה, העברת זכות במקרקעין אגב גירושין, הקנייתו לנאמן, מפרק או כונס נכסים אינן מכירות וכן שוויתור על זכות ללא תמורה אינה חייבת במס.

חבות במס שבח

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי מס שבח מקרקעין יוטל על השבח בעת מכירת זכות במקרקעין. ״שבח״ הוא הסכום שבו שווי המכירה עולה על יתרת שווי הרכישה. כלומר, ההפרש בין מחיר המכירה של הנכס כעת לבין המחיר בו נקנה על ידי המוכר, עם הצמדה למדד ולאחר קיזוז הוצאות רכישה והשבחה של הנכס – כולל שיפוץ, שכר טרחה לעורך דין, תיווך, מס רכישה, היטל השבחה, הוצאות על ריבית משכנתא, פחת ועוד. מס שבח מקרקעין הוא במהותו מס רווח הון, שמוטל על מוכר זכות במקרקעין שהיא אינה חלק מ-״מלאי עסקי״. מס השבח עומד על 25% מתוך השבח נטו שנוצר בעת מכירת הזכות במקרקעין.

חבות במס רכישה

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת זכות במקרקעין הרוכש חייב במס רכישה. מס הרכישה מחושב תמיד כשיעור משווי המכירה. בנכסים שאינם מהווים דירת מגורים, שיעור המס קבוע לכל שווי הנכס ועומד כיום על 6%. בדירות מגורים שיעור המס מדורג וחל על כל חלק מסכום הרכישה באחוזים שונים. בנוסף, תקנות מיסוי מקרקעין קובעות פטורים והקלות ממס רכישה בכפוף לעמידה בקריטריונים שונים.

שוקלים לרכוש נכס נדל״ן בואו להתייעץ איתנו!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לכם מידע נוסף.

 

    

מהו נכס מניב וכיצד ניתן לזהות אותו?

כולנו שואפים לעתיד כלכלי בטוח אך על מנת להגיע ליעד הזה ברור כיום שלא כדאי להסתפק בצבירת כספים בעו״ש או חסכון לפנסיה. אם בעבר השקעה בנכסים הייתה נחלתם של העשירון העליון או סוחרים ממולחים בלבד, כיום, השאיפה להשקיע בנכס הפכה כמעט לנחלת הכלל. ואכן, כל אדם שמבין דבר או שניים בהתנהלות כלכלית נכונה ידע לספר על חשיבותן של השקעות להבטחת העתיד הפיננסי. מבין אלטרנטיבות ההשקעה המוצעות בשוק, השקעה בנכס מניב עשויה להצמיח רווחים נאים והכנסה בטוחה. אם גם אתם שוקלים את האפשרות לרכוש נכס מניב חשוב שתדעו כי לצד היתרונות הרבים, השקעה שכזו עלולה להיות כרוכה בסיכון משמעותי כשסכומי כסף גדולים מוטלים על הכף. אלה הדברים שכדאי לקחת בחשבון על מנת לקבל החלטה מושכלת.

מהו נכס מניב?

בהגדרתו, נכס מניב הוא נכס שבנוסף לערך ההוני שיש לו בפני עצמו, הוא מייצר עבור הבעלים שלו תשואות קבועות, כלומר, משולמים עליו דמי שכירות לאורך כל תקופת ההחזקה. לרוב, כשאנחנו מדברים על נכס מניב הכוונה היא לנכסי נדל"ן למגורים, למטרות מסחר, תעשייה, משרדים, חניון וכיו"ב. ההבדלים בין הנכסים המניבים מסוגים שונים יוצרים גם הבדל מהותי ביחס לאופי ההשקעה, היקף התשואה, ההוצאות הכרוכות בהכנסה ועוד. 

מהי השקעה משתלמת בנכס מניב?

שוק הנדל"ן למגורים בישראל נתפס כהשקעה בטוחה וסולידית יותר ובהתאם, התשואה יכולה להיות טובה אך סולידית למדי. אל מול זאת, ההשקעה בנדל"ן מסחרי נחשבת כהשקעה בסיכון גבוה יותר, אך לחובבי הסיכון היא עשויה להניב גם רווחים גבוהים יותר ממקבילתה בגזרת המגורים. בממוצע, תשואה טובה על דירת מגורים בישראל עומדת כיום על כ-3%-4% לשנה, ובנכס מסחרי בין 8% ל-9% בשנה. כדי להיכנס לשקעה משתלמת נרצה לשקול את השיקולים הנכונים לכאן או לכאן, בהתבסס על מידע מלא ועדכני. שיקול מרכזי בבחינת השקעה בנכס נדל"ן מניב הוא שהרווחים השוטפים, דמי השכירות שניתן לקבל מהנכס, חייבים להיות גבוהים מעלויות המימון הקבועות של העסקה – כלומר, מהחזרי הריבית בהלוואה שנלקחה כדי לרכוש את הנכס.

אילו שיקולים עומדים בבסיס ההחלטה להשקיע בנכס מניב?

השיקולים שצריכים להילקח בחשבון תלויים כמובן בסוג הנכס שנמצא על הפרק, נדל״ן מניב למגורים ונדל״ן מניב מסחרי דורשים התחשבות בשיקולים שונים בהתאם לאופי השונה שלהם. ברור שכאשר נבחן עסקה בנכס למגורים ישפיעו גורמים סביבתיים כמו מערכת חינוך או פארקים ציבוריים. לעומת זאת, בעסקה בנכס מסחרי נרצה לבדוק את הביקוש לסוג הנכס בסביבה המדובר, עלויות אחזקה במצב שבו לא נמצא שוכר וכו׳. בכל עסקת נדל"ן נרצה לשקלל את הגורמים הבאים:

– מהו ההון העצמי העומד לרשותי להשקעה.

– מהן עלויות העסקה בפועל – בנוסף לתשלום עבור רכישת הנכס ניקח בחשבון בין היתר, מיסים שונים, תיווך, שכר טרחה, אגרות והוצאות נוספות. 

– מהם הסיכונים הכרוכים בעסקה – הן ברכישה עצמה ובהמשך בשוק השכירות.

– התשואה הצפויה מהנכס.

– מיקום הנכס.

– גודל הנכס.

המצב התכנוני של הנכס.

מה חשוב לדעת על מינוף בהשקעה בנכס מניב?

רכישת נכס נדל"ן מניב נעשית לרוב באמצעות שימוש במינוף פיננסי. המינוף מאפשר לרכוש נכסים תוך שימוש בהון עצמי מצומצם והגדלת שיעורי התשואה המתקבלים מהנכס המניב באמצעות לקיחת הלוואה או מימון, מהבנק או מגוף מלווה אחר. צמצום היקף ההון העצמי בתוך העסקה מגדיל את רכיב התשואה שלה והופך אותה לרווחית יותר. על מנת לגדר את הסיכונים בעסקה חשוב לבחון את התשואה המתקבלת מדמי השכירות ביחס למחיר רכישת הנכס, ולאחר הפחתת הוצאות שוטפות והוצאות עבור תפעול, תחזוקה ופחת, על מנת להבטיח שהתשואה על הנכס, תהיה גבוהה מהריבית המשולמת על ההלוואה.

שוקלים לרכוש נכס נדל"ן מניב? בואו להתייעץ איתנו!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לכם מידע נוסף.

 

    

מהי הערת אזהרה ומהן הפעולות הנדרשות לרישום?

הערת האזהרה נרשמת במרשם המקרקעין ופתוחה לעיון הציבור ומטרתה העיקרית ליידע ולהזהיר אודות התחייבות שלקח בעל המקרקעין ביחס לנכס. ההתחייבות המיוצגת בהערת האזהרה עשויה להיות התחייבות לבצע עסקה מסוימת או התחייבות להימנע מעשיית עסקה בנכס. הערת אזהרה חשובה במיוחד עבור מי ששוקל לבצע עסקה בנכס, על מנת להבטיח שהנכס נקי מהתחייבויות ואינו מובטח לקונה אחר. בנוסף, נעשה שימוש בהערת אזהרה גם במקרים של לקיחת משכנתא, אז נרשמת הערה לטובת הבנק או בצו בית משפט או רשות מוסמכת בהתאם להחלטה. רישום הערת האזהרה מתבצע באמצעות הגשת בקשה ומסמכים מתאמים בלשכת רישום המקרקעין בה רשום הנכס.  

מהי הערת אזהרה?

רישום הערת אזהרה היא פעולה משפטית שנעשית באמצעות רישום במרשם המקרקעין (הטאבו) ומעידה על קיומה של התחייבות בכתב של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין לעשות בהם עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה. לרוב, הערת אזהרה נרשמת על זכויות רוכש הנכס בתקופה שבין החתימה על הסכם המכר ועד לרישום הקנייני של הזכויות בטאבו עם השלמת העסקה. להערת אזהרה שתי מטרות עיקריות:

 1. להזהיר ולהודיע לציבור הרחב ובפרט, לכל מי שמתעניין במקרקעין, כי קיימת ביחס אליהם התחייבות מצד בעל המקרקעין לעשות בהם עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.
 2. למנוע מבעל המקרקעין לבצע עסקאות סותרות על המקרקעין ובכך להבטיח את זכויותיו של הקונה הראשון שלטובתו נרשמה האזהרה.

סוגים נוספים של הערות אזהרה

פרט לרישום הערת אזהרה מסוג התחייבות לבצע עסקה או להימנע מלבצע עסקה ישנם מספר סוגים נוספים של הערות ניתנות לרישום:

 • זכות קדימה – הערה זו נרשמת לצורך עיגון זכותו של צד כלשהו ליהנות מהנכס בקדימות לגורמים אחרים. לדוגמה, הורה שרכש דירה עבור ילדו ומעוניין להגן על הנכס מפני עסקאות שייעשו על דעתו של הילד בהיעדר ידיעתו.
 • משכנתא – הערה זו היא ההערה הנרשמת במקרה של לקיחת משכנתא על הנכס לטובת הבנק ולרוב היא תנאי להעברת כספי המשכנתא. ניתן לבצע עסקה בנכס בשעה שרשומה הערה לטובת הבנק, אך יש להעביר את המשכנתא לנכס אחר או לדאוג לסילוקה.
 • זיקת הנאה – הערה המאפשרת זכויות קנייניות ספציפיות בנכס לצד שלישי.
 • הערה לפי צו בית משפט או רשות מוסמכת – רישום הערת אזהרה בהוראת בית משפט או רשות מוסמכת אחרת שמטרתה למנוע עשיית עסקאות או פעולות הנוגדות את החלטת הרשות ביחס לנכס, כדוגמת העברת נכס.

כיצד רושמים הערת אזהרה?

רישום הערת אזהרה נעשה בלשכת רישום המקרקעין בה רשומים המקרקעין באמצעות הדואר או בהגעה ללשכה בשעות קבלת הקהל. ההערה כרוך בתשלום אגרה. תשלום זה יכול להיעשות מראש באתר השירותים והמידע הממשלתי או בלשכה עצמה. לצורך הרישום יש להגיש את המסמכים הבאים: 

 • טופס בקשה לרישום הערת אזהרה חתום על ידי המתחייבים, הזכאים או שניהם ומאומת על ידי עורך דין או רשם מאומת כשטר עסקה.
 • התחייבות בכתב – חוזה או ייפוי כוח בלתי חוזר מקורי או בהעתק מאושר כנאמן למקור על ידי עורך דין ובו מתחייב בעל הזכויות בנכס בדבר עשיית העסקה או הימנעות מלעשות עסקה בנכס.
 • במקרה שבו מוגשת בקשה לרישום הערת אזהרה החתומה על ידי הזכאים בלבד – צירוף צילום תעודת זיהוי של המתחייבים מאושר כהעתק נאמן למקור.
 • אישור על תשלום האגרה.
 • צילום תעודת הזהות של מגיש הבקשה.
 • הסכמה של הבעלים על הנכס, במצב בו ההתחייבות ביחס לנכס לא נעשתה על ידי בעל המקרקעין עצמו.
 • לעיתים נדרשים מסמכים נוספים לפי שיקול דעתו של הרשם.

כיצד מוחקים או מבטלים הערת אזהרה?

לאחר מימושה של מטרת הערת אזהרה, כדוגמת השלמת רישום הבעלות על המקרקעין או סיומה של משכנתא או התחייבות אחרת, ניתן למחוק את הערת האזהרה מהרישום בטאבו. מחיקת ההערה אינה מתבצעת באופן אוטומטי על ידי הרשם אלא בעקבות בקשת מי מהצדדים. טרם המחיקה הרשם יעדכן את הצד שלטובתו הייתה רשומה האזהרה אודות המחיקה. הערת אזהרה שנרשמה מכוח חיקוק או צו בית משפט תימחק רק לבקשת בית המשפט או רשות מוסמכת אחרת.

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לכם מידע נוסף.

    

ייצוג עורך דין לרכישת קרקע לבנייה עצמית או השקעה

בכל מה שנוגע לרכישת קרקעות לבנייה, חשוב שהעסקה כולה תלווה על-ידי אנשי מקצוע אשר יבטיחו את מלוא ההגנה על הרוכשים מתוך ההיבט המשפטי והיבטי מיסוי שונים. רבים טועים לחשוב כי רכישת קרקע דומה במהותה לפרוצדורה הנדרשת בעת רכישתו של נכס דוגמת בית פרטי או דירה, כשבפועל מדובר בהליכים מורכבים יותר בהם כל טעות ולו הקטנה ביותר, עלולה לעלות הון תועפות.

בדיקות מקדמיות לרכישת קרקע

בין שכוונתכם היא לרכוש מגרש עבור מטרות השקעה ובין שאתם מייעדים את הקרקע לבנייה עצמית, הרי שמומלץ כי לתהליך יתלווה עורך דין המתמחה באופן פרטני ברכישת קרקעות.

כך למשל, אחד מן הפרמטרים הראשוניים המוכרחים להיבדק, יהיה סוג הקרקע וההליך הפרוצדורלי בו היא נמצאת כרגע. שימו לב להבדל המהותי שקיים בין קרקע חלקית לבין קרקע מופשרת לבנייה; אדם המעוניין להשקיע בקרקע חקלאית, מוכרח להבין את הסיכון שכרוך בעובדה כי הליכי ההפשרה אינם מידיים ושאין כל ערובה לכך שניתן יהיה לקצרם. לעומת זאת, קרקע מופשרת היא למעשה קרקע שעברה את כל ההליכים הנדרשים והיא מחזיקה בכל האישורים לבנייה.

היבטי מיסוי ברכישת קרקע

בדומה לתהליך המשפטי של רכישת דירה, כך חשוב שעורך דינכם יעניק לכם חיזוי מדויק של היבטי המיסוי בעבור רכישת הקרקע. זכרו כי כל "הפתעה" בדמות מיסוי גבוה והוצאות נלוות אחרות, עלולה לשנות את כדאיות העסקה.

במקרה של רכישת נכס נדל"ני, חשוב להכיר את המושג מס רכישה. כיום עומד שיעור המס על כשישה אחוזים. קבלת ליווי וייעוץ משפטי מטעם עורך דין מקרקעין עשויה להתברר כמשתלמת, וזאת כיוון שהוא יפעל למען הפחתת גובה המס ובקשת הקלות מטעם הרשויות.

בדיקת זכויות על הקרקע

בדומה מאוד להליכים של רכישת דירה, כך גם ברכישת קרקעות, חשוב שנבטיח את קבלת התמונה המלאה. אחת מן הדרכים הבטוחות והחשובות ביותר לקבלת מידע מקיף על מצב הנכס היא באמצעות בדיקת נסח הטאבו.

מטרתו של נסח הטאבו היא לאשר את הזכויות של הבעלים הנוכחי אודות נכס הנדל"ן ולבחון שמא קיימים הליכים משפטיים שונים אשר עלולים לעכב או להערים קשיים על העסקה דוגמת: עיקולים, זכויות של אנשים נוספים, הערות אזהרה מקבילות וכיוצא זה.

לסיכום

בכל עסקת נדל"ן קטנה וגדולה כאחת, הקפידו תמיד למגן את עצמכם מכל היבט ולהבטיח את ביטחונכם לכל אורך שלבי העסקה. אם ננסה לתמצת זאת לכדי משפט אחד: מטרת הייעוץ המשפטי היא למנוע הפתעות לא נעימות אשר עלולות לטרפד את העסקה או להעיב על כדאיותה.

משקיע בקרקע? כיצד לפעול לקבלת היתר בניה ולסיום תהליך ההשבחה?

השבחת קרקע כרוכה בפעולות ושלבים שונים שתכליתם העלאת ערכה של הקרקע – הפיכתה למשובחת מבחינת ערכה הכספי. מדובר בתהליך שכרוך בבירוקרטיה והליכים מול הרשויות ובסופו שוויה של הקרקע עולה באופן משמעותי. כך יוצא שבסיום הליך ההשבחה יש בידי הבעלים של הקרקע נכס ששווה הרבה יותר מעלות הרכישה ולמעשה, באמצעות תהליך ההשבחה נוצר לבעלים של הקרקע הרווח המשמעותי ביותר מעסקת הנדל"ן. השלב האחרון בהליך ההשבחה הוא קבלת היתר בניה. בשורות הבאות נסביר מהו היתר בניה, כיצד כדאי לפעול לקבלתו ומהם הדברים שכדאי לקחת בחשבון בהליך.

מהו היתר בניה?

היתר בניה הוא אישור חוקי או רישיון שמעניקה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בהתאם לחוק התכנון והבניה, תקנותיו ותקנים ישראלים מחייבים. כתלות באופי הבקשה והמצב החוקי והתכנוני הקיים בשטח, היתר בניה יוכל לאפשר בניה או שימוש במקרקעין וכן הריסת מבנים קיימים. היתר בניה ניתן בהתאם לתוכניות החלות על הקרקע ולזכויות הבנייה שנקבעו במסגרתן. ביצוע פעולות בניה או שימוש ללא היתר בניה או בניגוד לו מהווים עבירה פלילית.

באילו מקרים נדרש היתר בניה?

ככלל, ניתן לומר כי כל עבודה בקרקע ובנין וכל שימוש בהם, למעט מקרים יוצאים מן הכלל, דורשים כיום קבלת היתר בניה: 

– הריסת מבנה קיים או הקמת מבנה חדש.

– סלילת כבישים, חפירות והקמת תשתיות.

– תוספת בניה למבנה – כדוגמת מרפסת.

– כל שינוי חיצוני למבנה – קירות חיצוניים, שינוי גג, סגירת מרפסת, חניות מקורות וכו'.

– כל שינוי פנימי למבנה שעלול לפגוע בקונסטרוקציה של הבניין או בצנרת המשותפת.

– הצבת מבנים זמניים וניידים כמו משרד מכירות, מכולות וכו'.

השלבים בהשבחת קרקע

כאשר אנחנו עוסקים בהשבחת קרקעות – כלומר, הפיכתה צעד אחר צעד של קרקע חקלאית לקרקע המיועדת למגורים, עומדים לנגד עינינו שלבים שונים כתלות במצב התכנוני החל על הקרקע ברגע נתון ובאפשרויות ההשבחה הנבחרות. ניתן לחלק את ההליך למספר שלבים עיקריים:

– הכנת התכניות – הכנת תוכניות מתאר חדשות עבור הקרקע על ידי אנשי מקצוע העוסקים בתחום התכנון והבניה. התכניות כוללות את הייעוד החדש של הקרקע כך שניתן יהיה לקבל עליה היתרי בניה.

– דיונים בוועדות, התנגדויות ואישור התכנית – הגשת התוכניות אל הגורמים המאשרים – הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, והוועדה המחוזית. בין לבין נערכים דיונים על התוכניות בוועדות וניתנת הזדמנות להגשת התנגדויות ולדיון בהן. אלה השלבים הקריטיים ביותר בתהליך ההשבחה והם עלולים לעיתים להימשך זמן רב.

– מתן תוקף לתכנית – בשלב זה הקרקע נחשבת מושבחת והייעוד שונה, על הקרקע יחול גם היטל השבחה אשר ישולם רק ביום המכירה או הבנייה.

– היתר בניה– לאחר שהתוכנית קיבלה תוקף ניתן להגיש בקשה להיתר בניה לוועדה המקומית.

מי פועל לקבלת היתר בניה?

קבלת היתר בניה היא הליך בירוקרטי שדורש הגשת בקשה הכוללת פרטים רבים על ידי אנשי מקצוע, ביניהם, הגדרת שימוש המבנה, חישוב אחוזי בנייה ושטחי הבנייה. הבקשה כוללת נספחים, אישורים וחתימות של אנשי מקצוע, אישורי בעלות, מפה טופוגרפית עדכנית ועוד. בקשה להיתר בניה המוגשת על ידי יזם הפועל במסגרת הרשות המקומית ומכיר את נהלי העבודה ואת גורמי המפתח תסייע לקדם את ההליך בצורה מקצועית ומהירה ביותר.

כיצד היתר בניה משפיע על התשואה?

היתר בניה הוא למעשה השלב הסופי בהליך השבחתה של קרקע חקלאית והוא הופך אותה לזמינה לבנייה לצורכי מגורים. שלב זה מעלה את ערך הקרקע באופן משמעותי ביותר. לצד היתרון הגדול חשוב לזכור שהמשך החזקת הקרקע עד לשלב זה מביא עימו חבות בהיטל השבחה לבעליה ולכן חשוב לעשות את החישוב של העלות הצפויה של הקרקע אל מול הסכום הצפוי של היטל ההשבחה שיוטל.

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לך מידע נוסף.  

 

    

איפה להשקיע בנדל״ן בישראל?

מדי יום אנחנו שומעים על עליות מחירים בשוק הנדל״ן, על בועת הנדל״ן בישראל, על האטות, התחלות בנייה, הצפת השוק וכו׳ וכו׳. למרות כמות המידע המסחררת והדיווחים הסותרים, שוק הנדל״ן בישראל היה ונותר אטרקטיבי עבור משקיעים פוטנציאלים. בכל עת, השקעה מוצלחת בנדל"ן תלויה ביכולת לזהות בזמן ובמקום המתאימים הזדמנויות נדל"ן מבטיחות. איתור עסקת נדל״ן איכותית בישראל כיום אינה מתמצית במציאת דירת מגורים במחיר נוח. כאשר על השולחן אפשרויות להשאת רווחים מעולים בסכומי השקעה נמוכים, השקעה בקרקעות פותחת פתח שלא היה נגיש קודם לכן למשקיעים קטנים. הכירו השקעות נדל״ן בישראל ששווה לבדוק.

מהו פריים לוקיישן?

בקרב מביני דבר בתחום הנדל״ן, בארץ ובעולם, ישנה תמימות דעים שמיקום הנכס הוא פקטור משמעותי, אם לא המשמעותי ביותר, בעסקת נדל״ן. כשאנחנו מדברים על ״פריים לוקיישן״ אנחנו מדברים על מיקום מבוקש, שמייצר עבור המשקיע פוטנציאל לרווח מעולה. מקום ייחשב לפריים לוקיישן אם הוא מצוי באזור שיש בו פיתוח, אזור שנמצא במרחק הליכה ממקומות מרכזיים, סמוך לכבישים ראשיים או צירי תחבורה ציבורית ומסלולי אופניים. כמו כן, באזורי פריים לוקיישן ישנה השקעה בתשתיות כדוגמת סלילת כבישים, תאורת רחוב ומדרכות, פארקים גדולים ועוד. פקטורים נוספים שהופכים מקום לפריים לוקיישן, הם קרבה למרכזי מסחר ותעסוקה וכן, אזורים המשויכים למערכת חינוך איכותית, כדוגמת בתי ספר מבוקשים.

מהם היתרונות בהשקעה בפריפריה?

אנשים רבים ודאי חושבים שפריים לוקיישן בישראל הוא בהכרח במרכז הארץ. אך המספרים כאן מספרים סיפור אחר. באזור תל אביב למשל, המחירים כיום גבוהים מלכתחילה ולכן השקעה באזורים אלה כרוכה בסכומי כסף גדולים, התשואה יציבה אך לרוב אלה אינם המקומות שיזמנו כיום הזדמנויות נדל"ן טובות ונגישות. לעומת זאת, הפריפריה בישראל עדיין לא קרובה למימוש הפוטנציאל שלה. כשאנחנו מחפשים הזדמנויות נדל"ן להשקעה בישראל שיכולות להניב תשואה משמעותית, בסכומי כסף סבירים ובטווח שנים קצר, אזורי פריפריה יהיו כמעט תמיד התשובה. השנים הקרובות הן זמן מעולה להשקיע בפריפריה מפני שכספים רבים מאוד מושקעים כעת בפיתוח תשתיות, מרכזי תעסוקה וחינוך בערים אלה והנכסים, בינתיים, נותרו זולים יחסית. אך לא לאורך זמן.

אפשרויות מעולות להשקעה בנדל״ן בפריפריה

אנרג'י פארק חדרה

מתחם עסקים, טכנולוגיה ובילוי המוקם בחדרה וצפוי לאכלס כמה מחברות האנרגיה, טכנולוגיה וההיי-טק החשובות בישראל. המתחם ממוקם בפריים לוקיישן, על כביש החוף, ממש בין תל אביב לחיפה וצמוד לתחנת הרכבת חדרה מערב. מדובר בפרויקט דגל של העירייה והחברה הכלכלית בחדרה שמשקיעות עשרות מיליוני שקלים לפיתוח התשתיות וליצירת מלוא התנאים להקמתו המוצלחת. למצטרפים להשקעה במתחם במסגרת מועדון פרופרטים תינתן אפשרות נדירה לרכוש יחידת קרקע בסטאטוס מתקדם מאוד, בעלות רצפה ועם אפשרות לקבל מימון בנקאי לצורך מינוף והגדלת התשואה. זוהי הזדמנות יוצאת דופן ליהנות מהשקעה מעולה ובטוחה לצד תשואה צפויה של עשרות אחוזים, מימוש צפוי של בין 5-3 שנים בלבד, רף כניסה מינימאלי של 200,000 ש״ח וסיכון מהנמוכים בארץ.

השקעה במתחם מספר 12 בטבריה 

בשנים האחרונות טבריה שינתה את פניה וחווה צמיחה משמעותית ועלייה במחירי הדירות. קבוצת פרופרטים משקיעה במתחם 12, המתוכנן למגורים על פי תוכנית המתאר החדשה של העיר. המתחם  מצוי על המצוק של העיר טבריה ומשקיף על נופה המרהיב של הכינרת. בסמוך למתחם מתוכננת הקמת מתחם ההיי-טק והתעסוקה החדש של העיר, דבר שצפוי להעלות את ערכו של האזור ולהוביל לפיתוח תשתיות, לפתיחת משרות חדשות, משיכת חברות טכנולוגיה והיי-טק וכן תושבים איכותיים. בנוסף, ישנה תוכנית למתחם תחבורה צמוד, הכוללת, פרט לאוטובוסים, גם תחנת רכבת ואפילו רכבל שיצא ממתחם 12 ועד לעיר התחתית. השקעה במתחם 12 בטבריה כרוכה ברף כניסה של 100,000 ש״ח בלבד וצפויה להניב תשואה חסרת תקדים של 17%-12% בשנה.

 

מחפשת הזדמנויות נדל״ן בישראל? בשביל זה אנחנו פה!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לך מידע נוסף.